การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร

  โพสเมื่อ: วันพุธ 21 สิงหาคม 2013, หมวดหมู่ มุ่งหน้าสู่ASEAN เข้าดู 1,122 ครั้ง

                     การเปิดเสรีด้านบริการของอาเซียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรอบความตกลงด้านบริการของอาเซียนริเริ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2538 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน และเวียดนาม ได้ลงนามความตกลงดังกล่าว เมื่อ 15 ธันวาคม 2538 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในภูมิภาครวมถึงการเพิ่มความเท่าเทียมในการบริการผ่านการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามมาตรฐานด้านความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก โดยตั้งเป้าหมายให้ความตกลงต่างๆ เป็นที่ยอมรับกันได้ภายในปี 2558

โดยได้แบ่งการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการมี 4 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 : การบริการข้ามพรมแดน เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการไปยังพรมแดนของประเทศที่เป็นลูกค้าโดยผู้ให้บริการ (ผู้ส่งออก) ยังคงอยู่ในประเทศตน เช่น การให้บริการโทรศัพท์ทางไกลจาก สปป. ลาว มาประเทศไทยโดยบริษัทผู้ให้บริการตั้งอยู่ที่ ประเทศไทยการจ่ายเงินออนไลน์และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศ

รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่างประเทศ เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการโดยผู้เป็นลูกค้าเดินทางจากประเทศตนเข้ามาขอรับบริการในประเทศผู้ให้บริการเช่น ผู้ป่วยชาวบรูไนฯเดินทางมารับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทย

รูปแบบที่ 3 : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการเป็นการที่ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนจัดตั้งธุรกิจ (นิติบุคคล) เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้าหรือเป็นการเปิดสาขาธุรกิจใน
ต่างประเทศ

รูปแบบที่ 4 : การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) เป็นลักษณะของการที่บุคคลธรรมดาเดินทางเข้าไปทํางานประกอบวิชาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆในประเทศลูกค้า หรือการย้ายจากบริษัทแม่ไปทํางานในสํานักงานของบริษัทเดิมในต่างประเทศ

(ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารเผยแพร่กรมเจรจาการค้้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)Comments are closed.

ข่าวสารอัพเดท